قوانین شرط بندی

١- اصول

٢- حالات مختلف شرط بندى

٣- انواع شرط بندى

٤- ويژگى هاى شرط بندى در رشته هاى ورزشى مختلف

٥- حداقل و حداكثر ميزان شرط بندى

٦- محاسبه شرط بندى

 

١- اصول

١-١ بعد از عضويت و باز كردن حساب، كاربر ميتواند شرط بندى در رويدادهاى ورزشى مختلف ارائه شده در سايت را آغاز كند. شرط بندى به معناى قرار دادن مبلغ مشخص براى نتيجه(نتايج) مسابقه هاى ورزشى ميباشد.

١-٢ هر پيش بينى و شرطبندى انجام شده به عنوان يك تعهد قراردادى بين كاربر و بوك ميكر (دلال شرط بندى) به حساب مي آيد، در صورت برنده شدن كار مجاز به دريافت مبلغ مشخص شده است، و در صورت شكست بوك ميكر مبلغ قراردادى شرطبندى را دريافت ميكند.

١-٣ مبلغ شرط بندى نميتواند بيشتر از موجودى شما در حسابتان باشد.

١-٤ شرط بندى هاى انجام شده اى كه در سرور هاى ما ثبت شده و در پى آن كاربر پيام تاييده دريافت كرده است، غير قابل تغيير و يا كنسل كردن ميباشند. قطع شدن ارتباط اينترنتى و يا هرگونه خلل در سيستم ارتباطى دليل بر تغيير شرط بندى ثبت شده در سرور نميباشد. 

١-٥ شرط بندى ها بر اساس لاين هاى ورزشى ما پذيرفته مى شوند-ليست مسابقات با ضريب شروع(اوليه) و محدوديت هاى شرطبندى براى هر نتيجه.

هرگونه تغيير در لاين هاى ورزشى هيچ تاثيرى بر شروط شرط بندى هاى تمام شده ندارد. 

١-٦ در صورتى كه ضريب نتيجه تا زمان پذيرش شرط بندى تغيير پيدا كند، كاربر با دريافت پيامى در جريان اين تغييرات قرار خواهد گرفت. كاربر ميتواند با ايت تغييرات موافقت كند و به ادامه بازى بپردازد، و ميتواند با مخالفت خود از ادامه بازى با شرايط جديد خوددارى كند.

١-٧ تاريخ و زمان اغاز مسابقه ها در سايت نشان داده شده است. تاريخ، زمان و يا هر اطلاعات اشتباه راجع به مسابقه، شرط براى لغو شرط بندى به حساب نمى آيد. در صورتى كه مسابقه قبل و يا بعد از زمان نشان داده شده در سايت برگزار شود، اگر شرط بندى تا قبل زمان واقعى مسابقه انجام شده باشد، معتبر خواهد بود. 

١-٨ انواع شرط ها در زمان اصلى بازى ها صورت ميگيرد، مگر آنكه از قبل ذكر شده باشد. اگر با در نظر گرفته شدن وقت اضافه باشد، اين نكته در لاين نشان داده خواهد شد. بازى هايى مثل بيسبال، بسكتبال و فوتبال امريكايى(NFL) كه نتيجه انها با در نظر گرفتن زمان هاى أضافه به حساب ميايند، استثنا ميباشند، اگر غير از ان از قبل بين طرفين مشخص نشده باشد. 

١-٩ نتايج رويدادهاى ورزشى فقط بعد از به پايان وشيدت زمان اصلى آنها به رسميت شناخته مى شوند.(مثلا در فوتبال بعد از پايان ٩٠ دقيقه، در هاكى بعد از اتمام ٦٠ دقيقه) و يا در مواردى كه داور مسابقه تصميم بر به پايان رساندن مسابقه قبل از زمان قانونى بگيرد.

١-١٠ نتايجى كه بر اساس آنها نرخ شرط بندى مشخص و حساب مى شود بايد توسط سازمان هاى رسمى ورزشى اعلام شده باشند. تصحيحات ممكن پيش رو در نتيجه يا لغو نتيجه بازى تاثيرى بر نرخ محاسبه شده اوليه شرط بندى نخواهد داشت. به استثنا تصحيح مرتبط با اعلام اشتباه نتيجه تا ٢٤ ساعت بعد از پايان مسابقه. 

١-١١ ما مجاز به لغو شرط بندى و باز گرداندن مبلغ با ضريب ١ در موارد زير هستيم:

اگر مسابقه لغو و يا در جريان آن متوقف شود و در مدت ٤٨ ساعت بعد از آغاز آن، به سرانجام نرسد.(براى شرطبندى هاى قبل از بازى در فوتبال، ٣ روز)

عدم حضور يكى از تيم ها و يا بازيكن.

در بازى هاى ورزشى گروهى و تيمى، در صورت تغيير مكان برگزارى بازى شرط بندى ها غير فعال ميشوند. مگر بازى در همان شهر ميزبان برگزار شود.

در صورت مشكوك بودن به تبانى و اجراى پاك و منصفانه بازى توسط ورزشكاران و يا مجريان مسابقه.

اين موضوع شامل موارد زير ميباشد: تبانى در نتيجه مسابقه، اعمال عمدى يا عدم اجراى اعمال توسط داوران و يا بازيكنان، با هدف تأثير در نتيجه، اطلاعات نادرست توسط اجرا كنندگان بازى و غيره.

در چنين شرايطى بخش امنيت تيم Fairbet بعد از انجام تحقيقات زير تصميم بر لغو شرط بندى و يا عدم آن  ميگيرد: 

  • تجزيه و تحليل نرخ شرط بندى، گروه ها، و نتايجى كه روى انها شرط بندى صورت گرفته است. 
  • اناليز حساب هايى كه از انها مبلغ مورد نياز شرط بندى پرداخت شده است.
  • ارسال درخواست به سازمان هاى ورزشى حاكم بر رقابت هاى مربوطه. 

كاربر نميتواند روى مسابقاتى كه خود به نوبه اى در ان شركت دارد شرط بندى كند. در صورت شك كردن به تقض اين بند، ما مجاز بر لغو تمام شرط بندى هاى اين كاربر بر اين رويداد هستيم. 

اگر در پخش مسابقه اشتباهات فن رخ دهد، مثلا نمايش نادرست ضريب، نتايج و يا زمان مسابقه، ما مجاز بر باطل كردن شرط بندى هستيم.

در صورت مشاهده چندين شرط بندى تكى از جانب يك كاربر، و يا شرط بندى هاى كامپوزيتى كه شامل يك نتيجه مشابه هستند، تمام اين شرط بندى هاى تكرارى به غير اولين شرط بندى باطل و حذف مى شوند.

١-١٢ قانون نتيجه مساوى زمانى اجرا ميشود كه رويداد چند برنده داشته باشد و يا نتيجه بازى مساوى شده باشد. براى هر شرط بندى انجام شده بر پيروزى شركت كننده مورد نظر، نرخ شرط بندى در ابتدا به تناسب تعداد برندگان ممكن بر تعداد برندگان حقيقى كاهش ميابد. سپس مبلغ برنده شده به كاربرانى كه پيش بينى درست را انجام داده اند به ميزان كمترين مبلغ شرط بندى واگذار ميشود. 

١-١٣ محاسبه نرخ شرط بندى با ضريب متوسط 

در صورتى كه كاربر ضريب را اشتباها كمتر يا بيشتر ثبت كرده باشد، بوك مِيكر مجاز بر محاسبه مجدد نرخ ارائه شده كاربر بر اساس ضريب ميانگين بر اين رويداد توسط بوكميكر هاى ديگر ميباشد. 

١-١٤ در صورتى كه در هنگام دريافت نرخ شرط بندى خطا و يا اشتباهى از جانب كاركنان ما يافت شود، ما مجاز به تصحيح ان ميباشيم.

١-١٥ با انجام شرط بندى كاربر موافقت خود را با شروط بازى نشان ميدهد. در بخش اصول، توضيحات اكثر بازى هاى شرط بندى ارائه شده است، اما براى بعضى از انواع شرط بندى ممكن از توضيحى ارائه نشده باشد. اگر تمايل به مطالعه و شناخت كافى بر اين توضيحات داريد، با بخش پشتيبانى تماس برقرار نماييد.

٢- حالات مختلف شرط بندى

٢-١ حالات مختلف شرط بندى بر مسابقات ورزشى، ارائه شده در سايت به اين صورت ميباشند: 

شرط بندى هاى تا قبل از مسابقه : در اين حالت شرط بندى ها فقط تا آغاز مسابقه مورد پذيرش قرار ميگيرند. اين شرط بندى ها بر روى سايت در بخش خطوط قرار گرفته اند.

شرط بندى هاى زنده يا لايو. ارائه شده در بخش Live

ويژگى ها: 

  • پخش زنده مسابقه بر روى سايت ممكن است با تاخير انجام شود. ميزان تاخير در پخش زنده با توجه به دريافت اطلاعات از بازى ميتواند متغير باشد.
  • در مواردى پذيرش شرط بندى لايو ممكن از به دلايل مختلف فنى متوقف شود. با اين وجود تمام شرط بندى هاى پذيرفته شده مورد قبول و معتبر ميباشند.

٢-٢ بر روى سايت شرط بندى هاى زير ارائه داده شده اند : شرط بندى تك،. شرط بندى هاى اكسپرس(تركيبى)

شرط بندى تك - حدس زدن نتيجه تنها يك مسابقه. برنده مبلغ معادل مبلغ شرط بندى شده ضرب در ضريب قرار گرفته بر مسابقه دريافت ميكند.

اكسپرس - شرط بندى شامل از ٢ تا ١٠ مسابقه جدام از هم. براى برنده شدن در شرط بندى تركيبى، بازيكن بايد تمام نتايج را درست حدس زده باشد. درست نبودن حتى يك نتيجه باعث باخت بازيكن در كل شرط بندى تركيبى خواهد شد. مبلغ دريافتى توسط برنده، برابر با مجموع مبالغ قرار داده بر تمام مسابقات و تمام ضريب تمام نتايج ميباشد. 

٣- انواع شرط بندى 

٣-١ ١x٢( شرط بندى بر نتيجه ) حدس زدن نتيجه مسابقه. حالات ممكن: پيروزى تيم ١،پيروزى تيم ٢، مساوى (X). مبلغ برنده شده : مبلغ قرار داده سده بر نتيجه در ضريب. 

٣-٢ دو نتيجه اى. گزينه هاى زير شامل ميشود: 

١X - پيروزى تيم ١ و يا مساوى. براى برنده شدن نياز به  پيروزى تيم شماره ١ و يا مساوى شدن نتيجه بازى است.

١٢ - پيروزى تيم ١ و يا تيم ٢. براى برنده شدن مسابقه بايد با پيروزى يكى از دو تيم به پايان برسد.

٢X - پيروزى تيم ٢ و يا مساوى. براى برنده شدن نياز به پيروزى تيم ٢ و يا پايان بازى با نتيجه مساوى است.

شرط بندى در طول بازى و دقايق أضافه شده پذيرفته ميشود. به غير از وقت اضافه، اوورتايم و يا پنالتى. 

٣-٣ كمتر/بيشتر توتال - شرط بندى بر تعداد كل گل ها، و يا امتيازات به دست امده توسط تمام بازيكنان در مسابقه. براى برنده شدن كافيست كه شما كمتر و يا بيشتر بودن گل ها يا امتيازات به دست امده را نسبت به توتال مشخص شده حدس بزنيد.

٣-٤ نتيجه به غير از تساوى. شرط بندى ها فقط بر پيروزى يكى از دو تيم پذيرفته ميشوند. در صورت اتمام مسابقه با نتيجه مساوى، تمام مبالغ با ضريب ١ به شركت كنندگان برگردانده ميشود.

٣-٥ هنديكاپ - شرط بندى بر طبق سه نتيجه، و با در نظر گرفتن هنديكاپ و تفاضل. هنديكاپ به تعداد گل ها و يا امتياز يك تيم كه به امتيازات و تفاضل گل ان تيم اضافه شده گفته ميشود. تفاضل ميتواند مثبت، منفى و يا برابر با صفر باشد.

٣-٦ زمان استراحت - شرط بندى در هافتايم و نيمه اول بازى. در بازى هايى كه از ٤ تايم تشكيل شده است، نيمه، به زمان استراحت بين ست هاى ٢ و ٣ گفته ميشود. نتايج ميتواند پيروزى تيم اول(١) ، پيروزى تيم دوم(٢) و يا تساوى دو تيم(Х) باشد. 

٣-٧ تايم اول/مسابقه - در اين شرط بندى شما بايد همزمان نتيجه مسابقه در نيمه اول و در پايان بازى را حدس بزنيد. براى اينكار ابتدا نتيجه بازى در نيمه اول را نوشته، و سپس بعد از "/" نتيجه نهايى بازى را ثبت ميكنيد. مبلغ برنده را بر اساس نتيجه پايانى بازى محاسبه ميكنند.

٣-٨ نتيجه - حدس زدن نتيجه نهايى بازى با تعداد گل ها . براى اين شرط بندى مجموعه اى از حالات نتيجه نهايى ارائه ميشود: "هر نتيجه ذكر نشده و تساوى"، "هر نتيجه ذكر نشده و برد تيم ١"، هر نتيجه ذكر نشده و برد تيم ٢". براى حالت اول بازى بايد با تساوى دو تيم و با هر نتيجه اى به غير از نتايج ذكر شده براى شرطبندى به پايان برسد. براى حالات دوم و سوم بازى بايد به نفع يكى از دو تيم ١ يا ٢ و با هر نتيجه اى به غير از نتايج ذكر شده براى شرطبندى به پايان برسد. شرط بندى ها تا پايان وقت قانونى بازى پذيرفته ميشوند. 

٣-٩ نتيجه بازى در نيمه اول - در اين شرطبندى شما بايد نتيجه دقيق بازى در تايم اول را حدس بزنيد. اگر اين نتيجه خلاف نتيجه بدست امده در نيمه اول باشد، شرط شما يك شرط باخته به حساب مى آيد. 

٣-١٠ زوج/ فرد - در اين شرط بندى شما بايد زوج و يا فرد بودن تعداد گل ها، امتيازات، ست ها، و يا گيم هاى بازى را حدس بزنيد. اگر در بازى گلى به ثمر نرسيده باشد، شرط زوج برنده مى شود.

٣-١١ تيم رد نميكند ( كلينشيت) - در اين شرط بندى شما بايد حدس بزنيد كه تيم انتخاب شده گلى دريافت ميكند يا نه. نتايج ممكن: "بله" (دريافت نميكند)، "خير" ( گل ميخورد).شرط بندى ها در زمان قانونى بازى پذيرفته مى شوند.

٣-١٢ عبور - در اين شرط بندى بايد تيم صعود كننده به مرحله بعدى رقابت ها را حدس بزنيد. شرط بندى ها بر اساس نتيجه نهايى با در نظر گرفتن وقت هاى اضافى احتمالى و يا ضربات پنالتى پذيرفته ميشوند. اگر براى مشخص شدن تيم صعود كننده به بيش از يك مسابقه نياز باشد، شرط ها تنها پس از مشخص شدن تيم صعود كننده به مرحله بعد محاسبه ميشوند. 

٣-١٣ پيروز در هر دو نيمه - براى اين شرط بندى تيم انتخاب شده توسط شما بايد در هر دو نيمه برنده ميدان باشد.

٣-١٤ تفاضل - در اين شرط بندى شما بايد حدس بزنيد  كه تيم انتخاب شده با چه تفاضل گلى پيروز ميشود. نتيجه "تساوى" در صورت زده شدن تعداد برابر گل توسط هر دو تيم است. نتيجه "بدون گل زده" در صورت نزدن گلى توسط هر دو تيم. 

٣-١٥ كمتر/بيشتر - براى اين شرط بندى شما بايد نتيجه بازى (١X٢) و مجموع گل هاى زده شده توسط دو تيم را حدس بزنيد.

٣-١٦ گل هاى ميزبان/مهمان( Live ) - در اين حالت شما بايد تعداد دقيق تيم ميزبان يا مهمان را حدس بزنيد. گزينه "٣+" در صورتى كه تيم ٣ گل و يا بيشتر زده باشد برنده مى شود. 

٣-١٧ تعداد دقيق گل ها ( Live) - براى برنده شدن بايد تعداد دقيق گل هاى زده شده توسط هر در تيم را حدس بزنيد. گزينه ٦+ در صورتى كه مجموع گل هاى زده شده دو تيم ٦ و يا بيشتر باشد برنده مى شود. 

٣-١٨ چه كسى N امتياز ميگيرد؟ ( Live ) - كاربر بايد حدس بزند چه كسى N امتياز در مسابقه و يا ست ميگيرد. در محاسبه مجموع امتيازات هر دو تيم در نظر گرفته مى شود.

٣-١٩ مدام تيم زودتر به امتياز N ميرسد؟ ( Live ) - در اين حالت شما بايد تيم اولى كه به امتياز x ميرسد را حدس بزنيد.

٣-٢٠ كلام تيم باقيمانده بازى را ميبرد؟ ( Live ) - براى برنده شدن شما بايد حدس بزنيد كه كدام تيم باقيمانده بازى از زمان آغاز دريافت شرط بندى ها برنده مى شود. گل هاى زده شده تا اين لحظه به حساب نمى آيند.

٣-٢١ گل بعدى ( Live ) - براى برنده شدن، شما بايد حدس بزنيد كدام تيم زننده ى گل بعدى از زمان اغاز شرط بندى خواهد بود. شرط بندى ميتواند در بازه ى زمانى مشخصى انجام شود( كل و يا بخشى از مسابقه) . شرط بر نتيجه "Х" در صورتى كه هيچكدام از دو تيم گلى به ثمر نرسانند برنده مى شود.

٣-٢٢ كدام تيم برنده تايم مشخص شده ميشود؟ ( Live ) - در اين حالت شما بايد تيم برنده در ست، نيمه و يا گيم مشخص شده را حدس بزنيد. نتيجه ست ها زمان هاى ديگر محاسبه نمى شوند. 

٣-٢٣ موثرترين زمان بازى(نيمه، ست، كوارتر) - شما بايد حدس بزنيد كه كدام زمان بازى موثرترين و امتيازآورترين توسط هر دو تيم خواهد بود. شرط بندى بر نتيجه "برابر" در حالتى برنده مى شود كه نتيجه در تمام ست ها برابر باشد، و در صورتى كه حداقل در دو ست نتيجه برابر و در عين حال بيشترين مجموع امتيازات حاصل شود.

٣-٢٤ شرط بندى بر طبق ست ها - براى برنده شدن شما بايد نتيجه نهايى بازى را طبق ست ها حدس بزنيد. تمام حالات ممكن نتيجه نهايى ارائه داده مى شود. 

٣-٢٥ نتيجه بازى X و ست Y. شما بايد برنده بازى تنيس X را در ست Y و تعداد امتيازاتى كه بازيكن بازنده كسب كرده است را حدس بزنيد. 

براى مثال : 

 P1/15 - برنده بازى بازيكن شماره 1، بازيكن شماره ٢ در اين بازى ١٥ امتياز كسب كرد.

 P2/30 - برنده بازى بازيكن شماره ٢، بازيكن شماره ١ در اين بازى ٣٠ امتياز كسب كرد. 

٣-٢٦ شرط بندى بر طبق راند - براى برنده شدن شما بايد حدس بزنيد كدام بازيكن در كدام راند برنده مى شود. 

٣-٢٧ توتال راند - براى پيروزى، شما بايد حدس بزنيد كه مسابقه چند راند به طول مى انجامد. اگر داور در ابتداى راند بازى را تمام اعلام كند، اين راند كامل به شمار مى آيد. 

٣-٢٨ فريم X - بازيكن با بهترين بريك - شما بايد حدس بزنيد كه مدام بازيكن بهترين بريك ( مجموعه امتيازهاى كسب شده پشت سر هم) را در فريم مشخص شده كسب ميكند. 

٣-٢٩ فريم X - بهترين بريك . شما بايد حدس بزنيد كه در فريم مشخص كدام ماكسيمم بريك اتفاق مى افتد. امتيازات هر دو بازيكن محاسبه مى شوند. 

٣-٣٠ فريم X - بازيكن با بريك Y

براى اين شرط بندى شما بايد حدس بزنيد كه يكى از بازيكن مى تواند به بريك مشخص شده برسد يا خير. حالات ممكن : 50+ ( ٥٠ امتياز و بيشتر) ، 100+ ( ١٠٠ امتياز و بيشتر). 

٣-٣١ كدام بازيكن ست هاى بيشترى با امتياز ١٨٠ كسب مى كند؟ 

براى برنده شدن شما بايد حدس بزنيد كدام بازيكن در دارت ست هاى بيشترى با امتياز ١٨٠ در طول مسابقه كسب ميكند . 

٤- ويژگى هاى شرط بندى در رشته هاى ورزشى مختلف 

٤-١ فوتبال 

همه شرط بندى هاى مسابقات فوتبال در زمان قانونى پذيرفته مى شود(با در نظر گرفتن وقت هاى تلف شده)، به استثناء دو شرط بندى "صعود" و "برنده" كه نتيجه تقابل دو تيم در انها شرط اصلى است. وقت هاى تلف شده جز زمان قانونى به حساب مى ايند كه براى دو تايم ٤٥ دقيقه حساب مى شوند. وقت هاى تلف شده محاسبه شده، با دو تايم اضافه ١٥ دقيقه اى تفاوت دارند. 

اگر بازى قبل از پايان ٩٠ دقيقه متوقف و يا موكول به زمان ديگرى شود(براى شرط بندى هاى Live بيشتر از ٢ روز و براى شرط بندى هاى پره ماتچ بيشتر از ٣ روز) تمام شرط بندى هاى انجام شده باطل و لغو مى شوند به جز ان شرط بندى هايى كه نتايج انها به طور قطع مشخص شده است. استثنا هاى ديگر شامل  مواردى ميشود كه با يك تصميم رسمى بازى تمام شده اعلام ميشود حتى اگر زمان قانونى به پايان نرسيده باشد.

در بازى هاى دوستانه و تيم هاى جوانان، تمام شرط بندى ها بر اساس زمان قانونى انجام ميشود. 

٤-٢ هاكى. شرط بندى هاى مسابقات هاكى بر اساس زمان قانونى مسابقه پذيرفته مى شود، اگر حالت ديگرى شرط نشده باشد. اگر شرط بندى بر اساس نتيجه بازى با محاسبه وقت هاى اضافه شده و ضربات پنالتى باشد، اين نكته در لاين نشان داده مى شود. اگر بازى آغاز شود، ولى در مدت زمان ٤٨ ساعت به پايان نرسد، تمام شرط بندى ها لغو ميشوند. به جز ان شرط بندى هايى كه نتايجشان در لحظه توقف بازى قابل محاسبه خواهند بود. 

٤-٣ بسكتبال. تمام شرط بندى هاى مسابقات بسكتبال با در نظر گرفتن زمان هاى اضافه شده پذيرفته مى شوند، به جز حالات خاص از قبل شرط شده. شرط بندى در حين بازى (Live) در زمان قانونى بازى پذيرفته مى شوند، اگر خالات خلاف ان شرط نشده باشد. اگر بازى متوقف شود و به بيشتر از ٤٨ ساعت بعد موكول شود تمام شرط بندى ها لغو خواهد شد، به جز ان شرط بندى هايى كه نتايجشان در لحظه توقف بازى قابل محاسبه خواهند بود. 

٤-٤ تنيس. اگر بازيكن قبل از پايان بازى از ان خارج شود، بازيكن مقابل برنده به حساب خواهد آمد. اما اگر كمتر از يك ست از بازى انجام شده باشد  و بازى متوقف شود به دلايل مختلف از جمله مصدوميت و يا انصراف بازيكن، تمام شرط بندى ها لغو خواهد شد. به غير از موارد قابل محاسبه بر اساس تعداد گيم و ست ها تا توقف بازى. مثلا شرط بندى نتيجه بازى X و ست Y.

در مواردى كه بازى به دليل بدى آب و هوا متوقف مى شود، شرط بندى ها تا پايان بازى باقى ميمانند. در  صورت انصراف يك بازيكن از ادامه بازى، شرط بندى هاى بر اساس ست ها محاسبه ميشوند. 

براى مثال: شرط بندى بر اساس ست ها ٢-٠ 

نتيجه بازى ١-١ است و بازيكن از ادامه مسابقه انصراف ميدهد. در اين صورت شرط بندى مورد نظر باخته است. زيرا تعداد ست هاى بازى شده تا زمان توقف بازى براى اجراى شرط كافى بوده است.

مثال ٢: شرطبندى بر نتيجه ٢-١ 

نتيجه در مسابقه ١-١ است و بازيكن از ادامه كار انصراف ميدهد. مبالغ پرداختى بر اين شرطبندى برگردانده ميشود زيرا نتيجه و تعداد ست ها براى محاسبه شرطبندى كافى نميباشد. 

در صورتى كه بازيكن از ادامه بازى انصراف دهد، شرط بندى ها بر اساس گيم ها، بر اساس تعداد گيم هاى بازى شده محاسبه ميشوند. 

مثال : كمتر از ١٧.٥ گيم

حالت ١: در مسابقه ١٥ گيم بازى شده است، و يكى از بازيكنان انصراف خود از ادامه بازى را اعلام ميكند. شرط بندى لغو و مبالغ برگردانده ميشود. 

حالت ٢: در مسابقه ١٩ گيم بازى شده است، و يكى از بازيكنان انصراف خود از ادامه بازى را اعلام ميكند. در اين حالت شرط بر ١٧.٥ گيم بازنده خواهد بود چونكه تعداد گيم هاى انجام شده براى محاسبه شرط بندى كافى است. 

سوپر- تاى- بريك در تنيس تيمى يك ست كه از يك گيم تشكيل شده خوانده مى شود. 

٤-٥ فوتبال امريكايى (NFL)

شرط بندى هاى قبل از بازى بر پيروزى يكى از دو تيم با در نظر گرفتن تمام وقت هاى اضافه شده پذيرفته ميشود، اگر حالت ديگرى از قبل شرط نشده باشد. در صورتى كه بازى با نتيجه مساوى به پايان برسد، تمام شرط بندى ها بر پيروزى يكى از دو تيم برگردانده ميشود با ضريب ١.

اگر بازى با در نظر گرفتن زمان هاى اضافه شده باشد، اين موضوع در لاين نشان داده خواهد شد. اگر شرط بندى بر روى بازيكن خاصى صورت گرفته باشد و او در بازى حضور نداشته باشد، شرطبندى ها لغو خواهند شد. 

٤-٦ بيسبال 

شرط بندى هاى قبل از بازى با در نظر گرفتن وقت هاى اضافه شده صورت ميگيرد، به غير از موارد از قبل شرط شده. تمام شرط بندى هاى Live بر اساس زمان قانونى مسابقه انجام ميشود. به استثنا شرط بندى "چه كسى N امتياز كسب ميكند؟" و "١X٢" براى ليگ هاى بيسبال ژاپن و كره كه در ان ها زمان هاى اضافه شده در نظر گرفته مى شوند. شرط بندى بيسبال ممكن است با در نظر گرفتن پيتچر اول( پرتاب كننده توپ) انجام شود. در اين حالت نام بازيكن در پرانتز بعد اسامى تيم ها ثبت ميشود. پيتچر آغاز كننده اولين پرتاب تيم را انجام مى دهد.اگر پيتچر آغاز كننده با أسمى كه در شرط بندى امده است متفاوت باشد، تمام مبالغ بازگردانده مى شود. شرط بندى در بيسبال هم شامل مسابقات ٧ اينينگى و هم ٩ اينينگى مى باشد. براى هر دو مسابقه شرايط پذيرش شرط بندى و محاسبه يمسان مى باشد. 

در ليگ ژاپن و كره بازى ميتواند با نتيجه مساوى به پايان برسد. اين خصوصيت در محاسبات در نظر گرفته مى شود. 

٤-٧ بوكس و ديگر ورزش هاى رزمى.

همه شرط بندى ها بر اساس نتيجه رسمى اعلام شده توسط ژورى بعد از پايان مبارزه انجام مى شود. تغييرات ممكن در نتيجه بازى بعد از اعلام اوليه آن تاثيرى در شرط بندى ها نخواهد داشت. به غير از مواردى كه در ٢٤ ساعت بعد اعلام اوليه به منظور اصلاح محاسبه امتيازات و يا اعلام اشتباه برنده رخ مى دهد. در صورت لغو و يا موكول شدن ٣ روزه بازى، و هم چنين جايگزين شدن بوكسر قبل شروع راند اول، تمام شرط بندى ها لغو و باطل مى شوند. اگر بوكسر از ادامه مبارزه انصراف دهد و يا از بازى بين دو راند به هر دليلى كنار گذاشته شود، بازى تا پايان راند قبلى تمام شده به حساب مى آيد. اگر بوكسر محروم شود، أو بازنده به حساب مى آيد.

اگر مدت و تعداد راند هاى اعلام شده تغيير كنند، تمام شرط بندى ها بر اين مبارزه لغو مى شوند. اگر مكان برگزارى مبارزه نسبت به محل ابتدايى اعلام شده در لاين تغيير كند و مبارزه در كشور ديگرى برگزار شود، تمام شرط بندى ها لغو خواهند شد. به غير از اين حالت شرط بندى ها پا برجا هستند. اگر مبارزه انجام نشود، و يا با تساوى به پايان برسد، شرط بندى ها لغو خواهند شد.

٤-٨ كريكت

شرط بندى در كريكت براساس مسابقه پذيرفته مى شود و تا پايان بازى پابرجا خواهند بود، حتى اگر چند روز طول بكشد. در صورتى كه به دليل وضعيت بد آب و هوايى بازى نيمه تمام بماند، شرط بندى ها بر اساس نتايج رسمى محاسبه مى شود. (شامل مسابقه با تعداد پرتاب هاى محدود كه در اين حالت طبق سيستم دكووارت-لويسا مشخص مى شود). اگر نتيجه بازى از طريق قرعه كشى مشخص شود و يا تيمى از مسابقه خارج شود، شرط بندى ها لغو ميشوند به غير مواردى كه مشخص شده اند. 

٤-٩ فرمول ١ 

شرط بندى بر "مقايسه رانندگان" ( چه كسى زمان بهترى از خود به جاى ميگذارد؟)

اين شرط بندى بر اساس نتيجه مسابقه ، تا لحظه صلاحيت محاسبه مى شوند. در صورتى كه به هر دليلى دو رانده به خط پايان نرسند، راننده اى كه تعداد بيشترى دور زده باشد برنده به حساب مى آيد. 

٤-١٠ بدمينتون. اگر بازيكن قبل از پايان بازى كناره گيرى كند، بازيكن ديگر كه به دور بعد صعود ميكند برنده خواهد بود. ولى اگر كمتر از يك گيم بازى شده باشد و بازى به دليل مصدوميت و يا انصراف يكى از بازيكنان نيمه تمام بماند، تمام شرط بندى ها لغو مى شود. به استثنا شرط هايى كه تا لحظه توقف بازى قابل محاسبه هستند. 

٤-١١ هندبال. شرط بندى ها بر اساس زمان قانونى بازى محاسبه مى شوند، به جز شرط بندى هاى "كدام بازيكن N امتياز كسب ميكند" و "كدام تيم سريع تو به امتياز N ميرسد" كه در انها زمان اضافه و ضربات پنالتى هم شامل مى شوند. 

٤-١٢ راگبى (يونيون + ليگا) 

تمام شرط بندى ها به غير شرط بندى ها بر تايم اول، زمان هاى اضافه و ضربات پنالتى بر اساس وقت هاى قانونى ( ٢ تايم ٤٠ دقيقه اى) محاسبه ميشود. مگر غير آن شرط شده باشد.

٤-١٣ تنيس روى ميز. اگر بازى اغاز شود ولى تا ٤٨ ساعت به پايان نرسد تمام شرط بندى ها لغو مى شوند. به استثنا شرط بندى هايى كه تا لحظه توقف بازى قابل محاسبه هستند. در صورت انصراف يك بازيكن از ادامه بازى تمام شرط بندى ها لغو مى شوند. به استثنا شرط بندى هايى كه تا لحظه توقف بازى قابل محاسبه هستند.

٤-١٤ اسنوكر

در صورتى كه مسابقه به هر دليلى به پايان نرسد، تمام شرط بندى ها لغو مى شوند. به استثنا شرط بندى هايى كه تا لحظه توقف بازى قابل محاسبه هستند. در بعضى موارد مسابقه ممكن است در روز بعدى به پايان برسد، چون كه از جلسات مختلف تشكيل شده است. و مدت زمان جلسات به مقررات بازى بستگى دارد. 

٤-١٥ دارت 

در صورتى كه مسابقه به هر دليلى به پايان نرسد، تمام شرط بندى ها لغو مى شوند. به استثنا شرط بندى هايى كه تا لحظه توقف بازى قابل محاسبه هستند. اگر مسابقه با نتيجه مساوى به پايان برسد، شرط بندى "بهترين امتياز" لغو خواهد شد. 

٤-١٦ ديگر رشته هاى ورزشى

براى رشته هاى ورزشى كه در توضيحات بالا ذكر نشده اند و بازى با توجه به تعداد ست ها مشخص مى شود در صورتى كه يك بازيكن به هر دليلى از ادامه بازى خوددارى كند، بازيكن مقابل برنده حساب مى شود. در صورت بأخت فنى تمام شرط بندى ها لغو مى شوند. 

٥- حداقل و حداكثر ميزان شرط بندى

٥-١ بسته به ارز مورد استفاده حداقل ميزان شرط بندى : ١٠ روبل، ١ دلار امريكا و ١ يورو خواهد بود. براى ديگر واحد هاى پولى معادل ١ دلار امريكا خواهد بود.

٥-٢ حداكثر ميزان شرط بندى در لاين واحد ارزى حساب كاربر نشان داده مى شود. 

٥-٣ ما مجاز به ايجاد محدوديت در حداقل و حداكثر ميزان شرطبندى كاربر نسبت به سياست داخلى خود ميباشيم. 

٦- محاسبه شرط بندى 

٦-١ محاسبه شرط بندى ٢٠ دقيقه بعد از اتمام بازى انجام مى شود. در موارد فورس ماژور تا ٢٤ ساعت به طول مى انجامد.

٦-٢ بعد از محاسبه شرط بندى، مبلغ به حساب بازيكن واريز مى شود.